Quick Contact Informatie

We Build 4 You is een professionele onderneming die aldoor streeft naar het hoogste resultaat.

icon_widget_image Ma - Za 08:00 - 17:00; Zondag - GESLOTEN icon_widget_image Haringkade 18, 1976 CP IJmuiden icon_widget_image + (31) 0255 21 22 72 icon_widget_image [email protected]

Omgevingsvergunning

Wij houden voor u de regelgeving in de gaten.

VERGUNNING

Persoonlijk advies

Vast tarief

25 jaar ervaring

Home » Bouwvergunning » Omgevingsvergunning

Bouw / omgevingsvergunning

Wel of geen bouwvergunning nodig?

“Hieronder leggen wij kort uit hoe u zelf kunt controleren of u een vergunning nodig heeft. Na deze uitleg vindt u een uitgebreide stappenlijst waarmee u zelf de controles kunt uitvoeren inclusief afbeeldingen en video’s met uitleg.”

Voor bouwen of verbouwen kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Maar het kan ook voorkomen dat u geen vergunning nodig heeft. In bouwkundige termen spreken wij dan over vergunning plichtige bouwwerken of vergunningsvrije bouwwerken.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat u een grotere woonkamer, keuken, garage, carport of bijvoorbeeld serre zou willen hebben. In dat geval is het soms noodzakelijk een stuk bij te bouwen. Onder een aantal voorwaarde en regels is dit vergunningsvrij mogelijk. Hieronder daarom een uitleg over de gestelde kaders die er zijn voor vergunningsvrij bouwen.

In de regel spreken wij over bijbehorende bouwwerken als u een deel van de woning wil vergroten, en dat komt doordat deze delen veelal ondergeschikt zijn aan het hoofd object. Bijbehorende bouwwerken is dus een verzamelnaam voor een uitbreiding van een hoofdgebouw. Het bijbehorende bouwwerk moet dus ook op het erf van het hoofdgebouw worden gebouwd. Het erf is de grond waarop het hoofdgebouw staat en waarop volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd. Dit noemen wij ook wel het bebouwbaar oppervlak.

Om te kunnen bepalen of uw bouwwerk vergunningsvrij gebouwd mag worden dienen wij een aantal stappen te doormaken. Hieronder daarom de stappen voor het bepalen of je vergunningsvrij mag bouwen.

Stap 1: Bepaal het achtererf

Stap 2: Bepaal de omvang van het bebouwbaar oppervlak

Stap 3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlak

Stap 4: Bereken hoeveel er nog bebouwd mag worden

Stap 5: Ga na hoe hoog u mag bouwen

Stap 6: Check het gebruik van het bijbehorende bouwwerk

Stap 7: Houdt rekening met uitzonderingen en aandachtspunten

Stap 8: Bij Twijfel doe de online check of vraag het We Build 4 You

“We Build 4 You bekijkt voor u wat wel en niet gebouwd mag worden. Dit doen wij aan de hand van onze vergunning Quick-scan. Neem indien gewenst contact met ons op via de contactpagina.”

Vragen?

Neem dan contact op met Sven Teeuwen.

Meer informatie

Op het achtererf mogen bijbehorende bouwwerken vergunningsvrij worden gebouwd. Bouwen op het voorerf of zij erf bij een hoekwoning is altijd vergunning plichtig. Maar wat is nu het voorerf, zijerf en achtererf? Het achtererf begint 1m na de achtergevel rooilijn. De rooilijn is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl, hierin kunt u op uw adres het bijbehorende plankaart vinden. Op de plankaart staat aangegeven waar de voorgevelrooilijn begint. Maar eigenlijk zegt het woord het al en is het voor 99% ook zo dat de voorgevelrooilijn gelijk is aan de voorgevel zelf. Erkers, luifels of andere later uitgebouwde bijgebouwen aan de voorzijde tellen niet mee. De voorgevelrooilijn ligt tegen de voorgevel die bij de vergunningsaanvraag van de bouw van de woning is afgegeven.

Om u verder te helpen dit zelf uit te werken hebben wij hieronder een aantal afbeeldingen en video’s weer gegeven waarmee u kunt berekenen wat dit voor uw situatie betekent. Indien u hier niet uit komt kan We Build 4 You een quick scan voor u maken zodat u alle ins en outs van de mogelijkheden weet.

Begrippen rijtjeswoningen en complexere situaties:

Wat is een erf?
Wat is het achtererf? (Inleiding)
Wat is het achter erf?
Wat is het achtererf in relatie tot de voorgevel?
Hoe bereken ik het achtererf?
Wat is het achtererf bij openbaar grond of water?

Het achtererf en de grond onder het hoofdgebouw is het bebouwingsgebied. Het bebouwingsgebied mag niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is het alleen toegestaan om voor een deel bij te bouwen. Om dit te achterhalen kunt u kijken op Ruimtelijkeplannen.nl, hierin kunt u op uw adres in het bouwbesluit vinden wat maximaal bebouwd mag worden binnen het bebouwingsgebied. Deze regels kunnen afwijken van het landelijk uitgangspunt zoals in de tabel bij stap 3 weergegeven.

Als het bebouwingspercentage bij iedere verbouwing opnieuw zou worden berekend dan kan het erf alsnog worden volgebouwd. Om deze reden geld de regel dat het bebouwingsgebied het gebied is dat bij de vergunningsaanvraag is verkregen, ook als deze vergunning 100 jaar geleden is verleend.

Wat is het bebouwingsgebied 1?
Wat is het bebouwingsgebied 2?

Een x percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met een bijbehorend bouwwerk. Het aantal beschikbare m2 is eenvoudig uit te rekenen aan de hand van de afbeeldingen en tabel hieronder.

Tabel bebouwingsgebied
berekening bebouwingsruimte

Zolang het oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken samen niet meer zijn dan wat is toegestane maximale bebouwbaar oppervlak, dan mag nog worden bijgebouwd. U kunt dit doen door de oppervlakte van het hoofdgebouw op te tellen bij de oppervlaktes van de bijgebouwen en dat af te trekken van de maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.

Om te weten hoe hoog je mag bouwen is de overheid uit gegaan van twee afzonderlijke situaties.

 1. Maximale bouwhoogte binnen 4m van het hoofdgebouw
 2. Maximale bouwhoogte verder dan 4m van het hoofdgebouw
Maximale bouwhoogte

Regels situatie 1: Wat is de maximale bouwhoogte binnen 4 meter van het hoofdgebouw?

 • Mag niet hoger worden gebouwd dan 30cm boven de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.
 • Indien een één laags woning / bungalow of chalet dan mag deze niet hoger zijn dan de dakrand van het hoofdgebouw.
 • Het is niet toegestaan om hoger dan 5m te bouwen zonder vergunning.

Regels situatie 2: Wat is de hoogte van een bijgebouw verder dan 4 meter van het hoofdgebouw?

 • Bijgebouw mag maximaal 3m hoog zijn, schuine daken niet meegerekend.
 • Er gelden regels voor het dak indien u hoger wenst te bouwen dan 3m. Dit komt erop neer dat u verplicht bent om twee schuine zijdes toe te passen van maximaal 55 graden. Zo wordt voorkomen dat bij de buren te veel zonlicht wordt ontnomen.
 • De afstand tot de erfgrens is eveneens vastgelegd, zo dient het hart van de nok zich minimaal op 3m afstand te bevinden van de erfgrens.
 • De regels voor de hoogte van de nok gelden als volgt: afstand daknok tot perceelgrens in meters x 0.47 + 3m vrijstelling voor het eerste deel. De hoogte mag eveneens niet hoger zijn dan 5m, na de 5m wordt het bouwwerk vergunning plichtig. (Zie de afbeeldingen hieronder)
Rekenvoorbeeld:

Stel de afstand tussen de daknok en de perceelgrens is 3m. dan wordt de formule (3m x 0.47) + 3 vrijstelling = 4.41m. u mag dus, mits u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet maximaal 4.41m hoog bouwen. Indien u maximaal 5m hoog zou willen bouwen dan dient u dus verder van de erfgrens te bouwen.

Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw moet het gebruik van een bijbehorend bouwwerk gelijk of ondergeschikt zijn aan dat van het hoofdgebouw. Bij een woning mag binnen 4 meter een keuken, bijkeuken, berging, garage, serre of uitbouw worden gebouwd.

Bij een bijbehorend bouwwerk verder dan 4 meter van het hoofdgebouw dient er sprake zijn van een ondergeschikt gebruik. Dat betekent dat er alleen sprake mag zijn van een berging, garage of plantenkas. Voor een ruimte die zowel binnen als buiten een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw is gelegen, geldt dat deze in zijn geheel ondergeschikt moet worden

gebruikt.

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De regels uit het bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wèl. Bouwen en verbouwen vragen om bouwkundige deskundigheid. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor (laten) zorgen dat u aan deze regels voldoet. Een verkeerd uitgevoerde verbouwing kan grote schade veroorzaken, zowel bij u zelf als bij aangrenzende gebouwen. Voor schade bij derden bent u aansprakelijk.

Regels vergunningsvrij bouwen samengevat:

 • Bijbehorend bouwwerk moet ten dienste zijn van het hoofdgebouw
 • Bijbehorend bouwwerk dient gebouwd te worden op het erf van het hoofdgebouw en allen op het bebouwbaar oppervlak conform het maximum gestelde bebouwingspercentage dat staat omschreven in het bestemmingsplan.
 • Het bijbehorende bouwwerk moet op het achtererf staan. Bij een hoekwoning geldt dat ook voor het zijerf.
 • Vergunningsvrij bouwen mag nooit aan een gebouw dat illegaal gebouwd is.
 • Een bijbehorend bouwwerk als Kelder souterrain of balkon mogen niet vergunningsvrij worden gebouwd. Alleen bouwwerken op de vaste grond mogen worden gebouw.
 • Bij vergunningsvrij bouwen dien je altijd te voldoen aan het bouwbesluit en het burenrecht conform de woningwet.
 • Maximale bouwhoogte binnen 4 meter van het hoofdgebouw!
  • Mag niet hoger worden gebouwd dan 30cm boven de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.
  • Indien een eenlaags woning / bungalow of chalet dan mag deze niet hoger zijn dan de dakrand van het hoofdgebouw.
  • Het is niet toegestaan om hoger dan 5m te bouwen zonder vergunning.
 • Wat is de hoogte van een bijgebouw verder dan 4 meter van het hoofdgebouw?
  • Bijgebouw mag maximaal 3m hoog zijn, schuine daken niet meegerekend.
  • Er gelden regels voor het dak indien u hoger wenst te bouwen dan 3m. Dit komt erop neer dat u verplicht bent om twee schuine zijdes toe te passen van maximaal 55 graden. Zo wordt voorkomen dat bij de buren te veel zonlicht wordt ontnomen.
  • De afstand tot de erfgrens is eveneens vastgelegd, zo dient het hart van de nok zich minimaal op 3m afstand te bevinden van de erfgrens.
  • De regels voor de hoogte van de nok gelden als volgt Afstand daknok tot perceelgrens in meters x 0.47 + 3m vrijstelling voor het eerste deel. De hoogte mag eveneens niet hoger zijn dan 5m, na de 5m wordt het bouwwerk vergunning plichtig.
 • Bijbehorende bouwwerken moeten minimaal 1m van een openbaar gebied af liggen indien dit is vastgelegd in de welstand.
 • Een vergunningsvrije bouwwerk kan nooit aan een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk hoofdgebouw worden gemaakt.

Vergunningsvrij, tenzij.

Voor de bijbehorende bouwwerken, Is het niet nodig om voor het bouwen een vergunning aan te vragen. Ook als dit bouwwerken in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan is geen vergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Naast bijbehorende bouwwerken geldt dit onder randvoorwaarden ook voor dakkapellen, erf- en terreinafscheidingen en andere veel voorkomende bouwwerken. Een overzicht van deze vergunningsvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaarden is gegeven in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Zie wetten.overheid.nl

Andere vergunning plichtige activiteiten

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen te maken krijgen met andere toestemmingen. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom of het maken van een inrit. Of u moet een melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw. In sommige gevallen is het niet nodig om een bouwvergunning aan te vragen, maar het u kunt wel plichtig zijn aan andere vergunning of melding. Denk hierbij aan een kapvergunning, een sloop melding of bij voorbeeld toestemming van het waterschap indien u op, aan of nabij een waterwerk werkt.

Rekening houden met buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Overleg met u buren

Het is in de meeste gevallen goed in te schatten hoeveel u vergunningsvrij mag bouwen. Maar er zijn ook veel gevallen waar dit niet het geval is. Immers moet je weten waar je zoekt en dat is niet altijd even makkelijk. Indien u zelf wil achterhalen wat en hoeveel gebouwd mag worden, kijk op omgevingsloket.nl.

Als wij ingeschakeld worden voor een omgevingsvergunning, dan maken wij eerst kennis om zo inzicht te krijgen in de specifieke wensen die u heeft. Meteen tijdens dit eerste gesprek kunnen wij u advies geven vanuit onze kennis maar vooral ook vanuit onze ervaring. Vervolgens maken wij een scherpe offerte zodat u altijd precies weet waar u aan toe bent. Daarna starten wij met uw omgevingsvergunningzodat u inzicht krijgt in hoe uw verbouwing er uiteindelijk uit gaat zien. Wij verwerken de door u gewenste situatie tot een omgevingsvergunning. Als wij de omgevingsvergunning in orde hebben gemaakt en indien nodig zullen wij ook alle aanvullende berekeningen verzorgen

Stap 1 Offerte | Werkwijze wb4u

Vraag een offerte aan

Stap 1

Offerte Fase

Stap 2 Kennismaking | Werkwijze wb4u

OFFERTE FASE

Stap 2

Vraag een offerte aan

Stap 3 Voorstel | Werkwijze wb4u

OFFERTE FASE

Stap 3

Kennismaking

Stap 4 Akkoord | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 4

Ontvang ons voorstel

Stap 5 De expert | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 5

Ja ik wil

Stap 6 Project inplannen | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 6

Maak kennis met uw expert

Stap 7 Controle ronde | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 7

Controle ronde

Stap 8 Oplevering | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 8

Oplevering of indienen

Google review

Google Review We Build 4 You
Zakelijk

Paul Veninga

Een fijne partij om mee samen te werken!

We Build 4 You Reviews
Particulier

Simon Ric-Hansen

Fantastic service and a pleasure dealing with them!

Reviews We Build 4 You
Particulier

Sandra Slotegraaf

Wij hebben een zeer goede en professionele begeleiding gehad bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Gemeente deed erg moeilijk, maar de medewerkers van We Build 4 You hebben zich extra ingezet en vastgebeten richting de gemeente met een positief resultaat.

Review We Build 4 You
Particulier

Jessica Hooghiemstra

Met veel plezier samengewerkt met ontwerper, die op korte termijn iets lastigs voor me moest tekenen en vervolgens een mooie vergunningsaanvraag bij de gemeente heeft gemaakt. Zeer enthousiast, groot inlevingsvermogen en kennis van zaken. Dat t uiteindelijk toch iets duurder werd omdat er alsnog technische zaken bij kwamen kijken was ok: omdat er vertrouwen was!

Reviews We Build 4 You
Particulier

Mariska de Jong - Maarsen

Het is een fijn bedrijf. Ze denken mee, komen met oplossingen. Ze houden je goed op de hoogte hoe het met je tekeningen ervoor staat. Komen hun afspraken na. Ze hebben het erg druk, hierdoor is er tussendoor weinig tijd om te bellen met vragen. Het moet op afspraak.

Google Review We Build 4 You
Zakelijk

Arjen Pronk

Dank voor je heel vlotte hulp en je werk. Dit gaan we zeker vaker doen!

Google Reviews We Build 4 You
Particulier

Wim Dekker

Onlangs hebben wij van de diensten van We Build 4 U gebruik gemaakt. In dit geval het verzorgen van de tekeningen voor een bouwaanvraag voor onze woning. Direct na het eerste contact is Sven van het doorpakken. Hij luistert goed naar wat jouw wensen zijn en weet dit feilloos te vertalen naar de tekening. Binnen vier werkdagen zijn de tekeningen aangeleverd en kon ik mijn aanvraag bij de gemeente voltooien.

We Build 4 You Reviews
Particulier

Erik Meijers

De start van je verbouwing start bij We Build 4 You Bouwadvies. Via een kennis zijn wij onlangs in contact gekomen met Sven Teeuwen. In de afgelopen periode heeft hij onze bouwtekeningen opgesteld, de vergunning aanvraag gedaan en gaat ook de aankomende verbouwing begeleiden. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking!

We Build 4 You Review
Particulier

Christiaan de Ridder

We Build 4 You Bouwadvies hielp ons met de tekeningen, het advies en de vergunningaanvraag voor onze nieuwe woning. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Sven en team werken snel, nauwkeurig en leveren op tijd. Toen we doordeweeks geen tijd hadden voor een adviesafspraak, bood Sven aan om zaterdag langs te komen, helemaal top. Ze denken goed mee en komen met inzichten en oplossingen die je niet verwacht. Ik beveel We Build 4 You Construction Advice van harte aan.

Review We Build 4 You
Particulier

Sanne Schouten

Betrokken, vriendelijke en professionele organisatie. Wij hebben onze bouwtekeningen door Sven Teeuwen laten maken. Hij denkt mee, levert op tijd en maakt mooie tekeningen.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Darryl van Duivenvoorde

Wij hebben gebruik gemaakt van de diensten van WB4U. Sven en zijn team hebben de tekeningen voor ons verzorgd voor een vergunning aanvraag bij de gemeente. Door de drukte duurde het iets langer dan gebruikelijk, wat ik begreep. Toch nog vrij snel de tekeningen ontvangen en kunnen indienen bij de gemeente. Volgende keer maak ik weer gebruik van de diensten van WB4U.

We Build 4 You Review
Particulier

Marcel Luijsterburg

Top bedrijf! Super leuk in de omgang, snelle service en goed tekenwerk. Ik heb ik het verleden bij een ander tekeningen laten maken en dat lijkt nergens op in verhouding met dit.

Google Reviews We Build 4 You
Zakelijk

Robbie Tol

Al jaren laten wij door we build 4 you en hun partners tekenwerk maken. Fijne partij dus om mee samen te werken.

We Build 4 You Reviews
Particulier

Rezan Matyar

Onlangs tekeningen laten maken voor onze nieuwe dakopbouw. Super tevreden over de kwaliteit en service die geleverd is !

Google Review We Build 4 You
Particulier

Pieter Maes

Sven heeft ons erg goed geholpen bij het maken van de bouwtekeningen en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Naast het goede advies geven de 3D tekeningen ook een heel mooi beeld van het te verwachten resultaat. Nogmaals heel erg bedankt!!!

Waarom We Build 4 You

eerlijk, open, en transparant.

We Build 4 You is een modern bedrijf dat wordt geleid door twee jonge gedreven eigenaren met op de achtergrond twee ervaren rotten die ieder al 35 jaar meelopen. Gezamenlijk zijn wij goed voor honderden, zo niet duizenden, bouwtekeningen en voorspoedig verlopen projecten. Onze positieve reviews geven aan dat klanten ons werk waarderen.

Samen met ons ervaren team van 8 tekenaars zijn wij in staat vakkundig en op een hoog tempo tekenwerk en berekenwerk te leveren.

Kiezen voor We Build 4 You

Het kiezen van de juiste partij voor een bouwtekening dakkapel

Nu duidelijk is hoe het proces rondom een bouwtekening dakkapel voor u zal verlopen, is het nog een kwestie van het kiezen voor de juiste partij. Er zijn vele bedrijven die de werkzaamheden voor hun rekening kunnen en willen nemen. Uiteraard zoekt u naar die ene partij die net iets meer kan bieden. In de beschrijving van het proces rondom de bouwtekening voor een dakkapel beschreven wij al wat onze werkwijze is. Onze specialistische werkwijze alleen al is een valide reden om voor ons te kiezen.

We build 4 you is een ervaren partij die dankzij haar jarenlange ervaring weet waar gemeenten naar vragen en hoe de klus geklaard dient te worden. Een van onze bouwkundige experts maakt voor u een kloppende bouwtekening dakkapel en, indien gewenst, tekenen wij deze in 3D zodat u vooraf een goed beeld krijgt van het eindresultaat.

Open en eerlijk

Er is echter meer. Wij zijn een bedrijf dat er écht voor gaat. Wij zien problemen niet als tegenslag, maar als een uitdaging! Dat heeft alles te maken met het feit dat u stuit op een groep mensen met passie voor de bouw. En dat dragen wij ook nadrukkelijk uit. Daarnaast zijn wij altijd open en eerlijk en werken wij als partners samen met u als klant. Samen komen wij veel verder dan alleen. Heeft u vragen over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij hebben altijd een bouwkundig expert voor u klaar staan om alles met u door te nemen.

Trots op uw opdracht

Ondanks het feit dat het maken van een bouwtekening dakkapel volgens vaste protocollen uitgevoerd moet worden, proberen wij in al onze werkzaamheden vooruitstrevend te zijn. We streven ernaar continu te vernieuwen en ontwikkelen. Betere technieken maken het werk voor onze mensen prettiger en het resultaat voor u nog beter. Bovenal zijn wij trots op wat we doen en dit is terug te zien in de manier waarop we de werkzaamheden voor u aanpakken. Inspiratie is voor ons motivatie en goed doen doet goed volgen. U weet dus waar u moet zijn als u een bouwtekening aanbouw of uitbouw wilt laten maken. Wij van We Build 4 You zullen zorgen ervoor dat u trots zal zijn op het resultaat van uw aanbouw of uitbouw. Kortom voor uw bouwtekening dakkapel bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze ervaring

Door onze ervaring weten wij precies waar een bouwtekening dakkapel aan moet voldoen en wat wij door middel van deze tekening moeten laten zien. Dit is met name belangrijk als wij aan de slag gaan met een bouwtekening van uw dakkapel in de vorm van een bouwaanvraag tekening. Deze tekening wordt gemaakt op het moment dat het definitieve ontwerp van de dakkapel een feit is. Dat betekent wanneer de gebruikte vormen in het te bouwen of verbouwen van uw dakkapel helemaal helder zijn en er ook voldoende zekerheid is over de materialen die u daarvoor wilt gaan gebruiken. Ook moet er duidelijkheid zijn op het gebied van zaken als de gevel- en dakrand afwerking. Deze bouwtekening dakkapel is zowel voor uzelf als voor de aannemer en de gemeente noodzakelijk. De gemeente baseert hierop namelijk haar beslissing om al dan niet een vergunning te verlenen.

De bouwtekening is een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag en is daardoor erg belangrijk. Mocht u iets willen gaan bouwen, dan zal u dus een bouwtekening van uw dakkapel moeten hebben. Het is belangrijk dat deze bouwtekening uw wensen goed visualiseert. Het is dan ook belangrijk dat u dit door een expert laat maken. Kies daarom voor ons!

Behalve voor een bouwtekening dakkapel kunt u bij ons voor meer bouwkundige zaken terecht. Zo maken wij berekeningen voor u, kunnen wij u bouwkundig advies geven en kunnen wij eventuele bouwbegeleiding aanbieden. Ook voor een bouwkundig rapport klopt u bij ons aan. Met onze parate kennis en ervaring kunnen wij u altijd op de beste manier van dienst zijn.

Samen ontwerpen wij de aanbouw van uw dromen

Uiteraard maken wij voor u ook een bouwtekening dakkapel in de vorm van een ontwerptekening. Wij beelden met deze tekening uw ideeën uit en leggen dat vast in een  ontwerp. Deze ontwerptekening wordt voornamelijk gemaakt aan de start van een bouwproces, om op deze wijze inzicht te krijgen in het door u gewenste ontwerp. Omdat deze tekeningen voornamelijk met de hand worden gemaakt, spreken wij ook wel van een ontwerpschets. Er wordt geschetst met de wettelijke mogelijkheden in het achterhoofd, net als dat alleen getekend wordt zodra de constructie ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook worden de kosten vaak al meegenomen. Wij willen zo vooral een reëel beeld schetsen van iets dat daadwerkelijk binnen uw mogelijkheden ligt.

Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

Verder zijn wij specialist in het maken van bestektekeningen, dit zijn tekeningen die tot in detail uitgewerkt zijn en een vervolg zijn op de bouwaanvraagtekeningen. In een bestek of technische omschrijving worden alle materialen die gebruikt worden ingetekend. Het zijn uitgewerkte tekeningen waarin het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aansluit. Mocht u zoeken naar de geschikte partij voor 3D visualisatiesconstructietekeningensplitsingstekeningen of slooptekeningen, dan bent u bij ons ook meteen aan het enige juiste adres. Want ook die bouwtekening voor je huis nemen wij graag voor onze rekening.

Wij leveren ook alle benodigde berekeningen

Bij ons kunt u niet alleen terecht voor tekenwerk. Wij hebben namelijk een zeer compleet aanbod en dit houdt in dat u bij ons ook terecht kunt voor het berekenwerk zoals constructieberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor de daglicht- en ventilatieberekeningen. Wij werken ook de brandveiligheidseisen uit. Doordat wij dit allemaal aanbieden vindt u in ons een partij die u met het totale plaatje kan helpen. Nadat u met ons in zee gegaan bent weet u precies wat u kunt verwachten en kunt u een bouwvergunning aanvragen.

De Koffie staat voor u klaar!

Wij kennen de regels!

We Build 4 You kan indien u een vergunningen quickscan wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor een vergunningen quickscan of vergunningstekening aan via het contact formulier.

  VACATURE DELEN