Quick Contact Informatie

We Build 4 You is een professionele onderneming die aldoor streeft naar het hoogste resultaat.

icon_widget_image Ma - Za 08:00 - 17:00; Zondag - GESLOTEN icon_widget_image Haringkade 18, 1976 CP IJmuiden icon_widget_image + (31) 0255 21 22 72 icon_widget_image [email protected]

Wanneer omgevingsvergunning nodig?

 • Het bouwen of verbouwen waarbij de constructie van een gebouw veranderd.
 • Een verbouwing dat invloed heeft op het aanzicht van de omgeving.
 • Bepaal of een vergunning nodig is met handige instructievideo’s.
VERGUNNING

Goede communicatie

Vast tarief

25 jaar ervaring

Home » Bouwvergunning » Omgevingsvergunning

Checklist omgevingsvergunning

“Hieronder leggen wij kort uit hoe u zelf kunt controleren of u een vergunning nodig heeft. Na deze uitleg vindt u een uitgebreide stappenlijst waarmee u zelf de controles kunt uitvoeren inclusief afbeeldingen en video’s met uitleg.”

Bepalen of een vergunning nodig is

Om te kunnen bepalen of uw bouwwerk vergunningsvrij gebouwd mag worden dienen wij een aantal stappen te doormaken. Hieronder daarom de stappen voor het bepalen of je vergunningsvrij mag bouwen.

Stap 1: Bepaal het achtererf

Stap 2: Bepaal de omvang van het bebouwbaar oppervlak

Stap 3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlak

Stap 4: Bereken hoeveel er nog bebouwd mag worden

Stap 5: Ga na hoe hoog u mag bouwen

Stap 6: Check het gebruik van het bijbehorende bouwwerk

Stap 7: Houdt rekening met uitzonderingen en aandachtspunten

Stap 8: Bij Twijfel doe de online check van het Omgevingsloket of vraag het ons

Vragen?

Neem dan contact op met Sven Teeuwen.

Meer informatie

Stap 1: Bepaal het achtererf

Op het achtererf mogen bijbehorende bouwwerken vergunningsvrij worden gebouwd. Bouwen op het voorerf of zij erf bij een hoekwoning is altijd vergunning plichtig. Maar wat is nu het voorerf, zijerf en achtererf? Het achtererf begint 1m na de achtergevel rooilijn. De rooilijn is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl, hierin kunt u op uw adres het bijbehorende plankaart vinden. Op de plankaart staat aangegeven waar de voorgevelrooilijn begint. Maar eigenlijk zegt het woord het al en is het voor 99% ook zo dat de voorgevelrooilijn gelijk is aan de voorgevel zelf. Erkers, luifels of andere later uitgebouwde bijgebouwen aan de voorzijde tellen niet mee. De voorgevelrooilijn ligt tegen de voorgevel die bij de vergunningsaanvraag van de bouw van de woning is afgegeven.

Om u verder te helpen dit zelf uit te werken hebben wij hieronder een aantal afbeeldingen en video’s weer gegeven waarmee u kunt berekenen wat dit voor uw situatie betekent. Indien u hier niet uit komt kan We Build 4 You een quick scan voor u maken zodat u alle ins en outs van de mogelijkheden weet.

Begrippen rijtjeswoningen en complexere situaties:

Wat is een erf?
Wat is het achtererf? (Inleiding)
Wat is het achter erf?
Wat is het achtererf in relatie tot de voorgevel?
Hoe bereken ik het achtererf?
Wat is het achtererf bij openbaar grond of water?

Stap 2: Bepalen van de grote van je bebouwingsgebied

Het achtererf en de grond onder het hoofdgebouw is het bebouwingsgebied. Het bebouwingsgebied mag niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is het alleen toegestaan om voor een deel bij te bouwen. Om dit te achterhalen kunt u kijken op Ruimtelijkeplannen.nl, hierin kunt u op uw adres in het bouwbesluit vinden wat maximaal bebouwd mag worden binnen het bebouwingsgebied. Deze regels kunnen afwijken van het landelijk uitgangspunt zoals in de tabel bij stap 3 weergegeven.

Als het bebouwingspercentage bij iedere verbouwing opnieuw zou worden berekend dan kan het erf alsnog worden volgebouwd. Om deze reden geld de regel dat het bebouwingsgebied het gebied is dat bij de vergunningsaanvraag is verkregen, ook als deze vergunning 100 jaar geleden is verleend.

Wat is het bebouwingsgebied 1?
Wat is het bebouwingsgebied 2?

Stap 3: bereken het maximale oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk

Een x percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met een bijbehorend bouwwerk. Het aantal beschikbare m2 is eenvoudig uit te rekenen aan de hand van de afbeeldingen en tabel hieronder.

Tabel bebouwingsgebied

Stap 4: Bereken de bebouwingsruimte

berekening bebouwingsruimte

Zolang het oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken samen niet meer zijn dan wat is toegestane maximale bebouwbaar oppervlak, dan mag nog worden bijgebouwd. U kunt dit doen door de oppervlakte van het hoofdgebouw op te tellen bij de oppervlaktes van de bijgebouwen en dat af te trekken van de maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.

Stap 5: Maximale bouwhoogte

Om te weten hoe hoog je mag bouwen is de overheid uit gegaan van twee afzonderlijke situaties.

 1. Maximale bouwhoogte binnen 4m van het hoofdgebouw
 2. Maximale bouwhoogte verder dan 4m van het hoofdgebouw
Maximale bouwhoogte

Regels situatie 1: Wat is de maximale bouwhoogte binnen 4 meter van het hoofdgebouw?

 • Mag niet hoger worden gebouwd dan 30cm boven de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.
 • Indien een één laags woning / bungalow of chalet dan mag deze niet hoger zijn dan de dakrand van het hoofdgebouw.
 • Het is niet toegestaan om hoger dan 5m te bouwen zonder vergunning.

Regels situatie 2: Wat is de hoogte van een bijgebouw verder dan 4 meter van het hoofdgebouw?

 • Bijgebouw mag maximaal 3m hoog zijn, schuine daken niet meegerekend.
 • Er gelden regels voor het dak indien u hoger wenst te bouwen dan 3m. Dit komt erop neer dat u verplicht bent om twee schuine zijdes toe te passen van maximaal 55 graden. Zo wordt voorkomen dat bij de buren te veel zonlicht wordt ontnomen.
 • De afstand tot de erfgrens is eveneens vastgelegd, zo dient het hart van de nok zich minimaal op 3m afstand te bevinden van de erfgrens.
 • De regels voor de hoogte van de nok gelden als volgt: afstand daknok tot perceelgrens in meters x 0.47 + 3m vrijstelling voor het eerste deel. De hoogte mag eveneens niet hoger zijn dan 5m, na de 5m wordt het bouwwerk vergunning plichtig. (Zie de afbeeldingen hieronder)
Rekenvoorbeeld:

Stel de afstand tussen de daknok en de perceelgrens is 3m. dan wordt de formule (3m x 0.47) + 3 vrijstelling = 4.41m. u mag dus, mits u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet maximaal 4.41m hoog bouwen. Indien u maximaal 5m hoog zou willen bouwen dan dient u dus verder van de erfgrens te bouwen.

Stap 6: Wat mag je bouwen als bijbehorend bouwwerk?

Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw moet het gebruik van een bijbehorend bouwwerk gelijk of ondergeschikt zijn aan dat van het hoofdgebouw. Bij een woning mag binnen 4 meter een keuken, bijkeuken, berging, garage, serre of uitbouw worden gebouwd.

Bij een bijbehorend bouwwerk verder dan 4 meter van het hoofdgebouw dient er sprake zijn van een ondergeschikt gebruik. Dat betekent dat er alleen sprake mag zijn van een berging, garage of plantenkas. Voor een ruimte die zowel binnen als buiten een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw is gelegen, geldt dat deze in zijn geheel ondergeschikt moet worden

gebruikt.

Stap 7: Uitzonderingen en aandachtspunten vergunningsvrij bouwen

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De regels uit het bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wèl. Bouwen en verbouwen vragen om bouwkundige deskundigheid. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor (laten) zorgen dat u aan deze regels voldoet. Een verkeerd uitgevoerde verbouwing kan grote schade veroorzaken, zowel bij u zelf als bij aangrenzende gebouwen. Voor schade bij derden bent u aansprakelijk.

Regels vergunningsvrij bouwen samengevat:

 • Bijbehorend bouwwerk moet ten dienste zijn van het hoofdgebouw
 • Bijbehorend bouwwerk dient gebouwd te worden op het erf van het hoofdgebouw en allen op het bebouwbaar oppervlak conform het maximum gestelde bebouwingspercentage dat staat omschreven in het bestemmingsplan.
 • Het bijbehorende bouwwerk moet op het achtererf staan. Bij een hoekwoning geldt dat ook voor het zijerf.
 • Vergunningsvrij bouwen mag nooit aan een gebouw dat illegaal gebouwd is.
 • Een bijbehorend bouwwerk als Kelder souterrain of balkon mogen niet vergunningsvrij worden gebouwd. Alleen bouwwerken op de vaste grond mogen worden gebouw.
 • Bij vergunningsvrij bouwen dien je altijd te voldoen aan het bouwbesluit en het burenrecht conform de woningwet.
 • Maximale bouwhoogte binnen 4 meter van het hoofdgebouw!
  • Mag niet hoger worden gebouwd dan 30cm boven de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.
  • Indien een eenlaags woning / bungalow of chalet dan mag deze niet hoger zijn dan de dakrand van het hoofdgebouw.
  • Het is niet toegestaan om hoger dan 5m te bouwen zonder vergunning.
 • Wat is de hoogte van een bijgebouw verder dan 4 meter van het hoofdgebouw?
  • Bijgebouw mag maximaal 3m hoog zijn, schuine daken niet meegerekend.
  • Er gelden regels voor het dak indien u hoger wenst te bouwen dan 3m. Dit komt erop neer dat u verplicht bent om twee schuine zijdes toe te passen van maximaal 55 graden. Zo wordt voorkomen dat bij de buren te veel zonlicht wordt ontnomen.
  • De afstand tot de erfgrens is eveneens vastgelegd, zo dient het hart van de nok zich minimaal op 3m afstand te bevinden van de erfgrens.
  • De regels voor de hoogte van de nok gelden als volgt Afstand daknok tot perceelgrens in meters x 0.47 + 3m vrijstelling voor het eerste deel. De hoogte mag eveneens niet hoger zijn dan 5m, na de 5m wordt het bouwwerk vergunning plichtig.
 • Bijbehorende bouwwerken moeten minimaal 1m van een openbaar gebied af liggen indien dit is vastgelegd in de welstand.
 • Een vergunningsvrije bouwwerk kan nooit aan een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk hoofdgebouw worden gemaakt.

Vergunningsvrij, tenzij.

Voor de bijbehorende bouwwerken, Is het niet nodig om voor het bouwen een vergunning aan te vragen. Ook als dit bouwwerken in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan is geen vergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Naast bijbehorende bouwwerken geldt dit onder randvoorwaarden ook voor dakkapellen, erf- en terreinafscheidingen en andere veel voorkomende bouwwerken. Een overzicht van deze vergunningsvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaarden is gegeven in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Zie wetten.overheid.nl

Andere vergunning plichtige activiteiten

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen te maken krijgen met andere toestemmingen. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom of het maken van een inrit. Of u moet een melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw. In sommige gevallen is het niet nodig om een bouwvergunning aan te vragen, maar het u kunt wel plichtig zijn aan andere vergunning of melding. Denk hierbij aan een kapvergunning, een sloop melding of bij voorbeeld toestemming van het waterschap indien u op, aan of nabij een waterwerk werkt.

Rekening houden met buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Overleg met u buren

Stap 8: Bij Twijfel doe de online check of vraag het We Build 4 You

Het is in de meeste gevallen goed in te schatten hoeveel u vergunningsvrij mag bouwen. Maar er zijn ook veel gevallen waar dit niet het geval is. Immers moet je weten waar je zoekt en dat is niet altijd even makkelijk. Indien u zelf wil achterhalen wat en hoeveel gebouwd mag worden, kijk op omgevingsloket.nl.

Onze werkwijze voor het aanvragen van de omgevingsvergunning

Als wij ingeschakeld worden voor een omgevingsvergunning, dan maken wij eerst kennis om zo inzicht te krijgen in de specifieke wensen die u heeft. Meteen tijdens dit eerste gesprek kunnen wij u advies geven vanuit onze kennis maar vooral ook vanuit onze ervaring. Vervolgens maken wij een scherpe offerte zodat u altijd precies weet waar u aan toe bent. Daarna starten wij met uw omgevingsvergunningl zodat u inzicht krijgt in hoe uw verbouwing er uiteindelijk uit gaat zien. Wij verwerken de door u gewenste situatie tot een omgevingsvergunning. Als wij de omgevingsvergunning in orde hebben gemaakt en indien nodig zullen wij ook alle aanvullende berekeningen verzorgen

Stap 1 Offerte | Werkwijze wb4u

Vraag een offerte aan

Stap 1

Offerte Fase

Stap 2 Kennismaking | Werkwijze wb4u

OFFERTE FASE

Stap 2

Vraag een offerte aan

Stap 3 Voorstel | Werkwijze wb4u

OFFERTE FASE

Stap 3

Kennismaking

Stap 4 Akkoord | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 4

Ontvang ons voorstel

Stap 5 De expert | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 5

Ja ik wil

Stap 6 Project inplannen | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 6

Maak kennis met uw expert

Stap 7 Controle ronde | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 7

Controle ronde

Stap 8 Oplevering | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 8

Oplevering of indienen

Wat is een uitgebreide procedure omgevingsvergunning?

Dit is een omgevingsvergunning die afwijkt van de regels van het bestemmingsplan. Dit is weer iets anders dan een bestemmingswijziging, daar past u alleen de bestemming zelf aan.

Wanneer is een omgevingsvergunning onherroepelijk?

Een omgevingsvergunning is onherroepelijk wanneer er 6 weken na het vergeven van de vergunning geen bezwaar is ingediend. Zodra bezwaar is ingediend tegen uw aanvraag is de vergunning pas onherroepelijk na het oordeel van de rechter.

Wanneer treedt de omgevingsvergunning in werking?

Wanneer de gemeente of ander bestuursorgaan tijdig beslist, treedt een omgevingsvergunning voor bouwen in de regel de dag na bekendmaking in werking.

Wat zijn de indieningsvereisten omgevingsvergunning bouwen?

De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) bevat de landelijke regels voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hierin zijn ook de vereisten voor indiening opgenomen, zoals de bouwtekeningen en berekeningen van de sterkte die nodig zijn voor de aanvraag.

Google review over de vergunningsaanvraag

We Build 4 You Reviews

We zijn super geholpen. De gemeente deed wat moeilijk en daarom hebben hun meerdere keren de tekening iets moeten aaanpassen en opnieuw gestuurd. Was allemaal geen probleem. Kon ze ook altijd bellen voor wat extra advies of vragen👍

We Build 4 You Review

We Build 4 You Bouwadvies hielp ons met de tekeningen, het advies en de vergunningaanvraag voor onze nieuwe woning. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Sven en team werken snel, nauwkeurig en leveren op tijd. Toen we doordeweeks geen tijd hadden voor een adviesafspraak, bood Sven aan om zaterdag langs te komen, helemaal top. Ze denken goed mee en komen met inzichten en oplossingen die je niet verwacht.

Google Reviews We Build 4 You

Wij hebben een zeer goede en professionele begeleiding gehad bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Gemeente deed erg moeilijk, maar de medewerkers van We Build 4 You hebben zich extra ingezet en vastgebeten richting de gemeente met een positief resultaat.

We Build 4 You Review

Voor een klant van mij dit bedrijf gevonden voor een bouwtekening die nodig was voor een verbouwing aan zijn woonhuis. Na een kort en zeer prettig telefonisch contact met Sven, heeft zijn bedrijf dit voor ons verzorgd en kregen we direct toestemming van de gemeente om de verbouwing af te ronden zoals gepland. Binnenkort start een verbouwing bij mij thuis en zal ook tekeningen nodig hebben, dus Sven ik hoop dat ik straks nog een keer gebruik mag maken van jullie diensten. Ook niet onbelangrijk om te vermelden. De prijzen zijn zo scherp, dat het niet eens nodig was om te shoppen!

Reviews We Build 4 You

As an expat in the Netherlands, planning a home renovation can be very daunting. Sven and the team from We Build 4 You have been extremely helpful in assisting us with getting the approval we need from the gemeente to make changes to our apartment. I was able to have an (online) meeting with Sven within a couple of days of first contacting them. Sven was very patient and friendly and answered all my questions (and in English!). I was kept informed throughout the entire process and never had to follow-up with them for feedback. Communication was clear and the waiting times short. I can recommend this company to anyone who is in need of a "constructieberekening" to apply for their "omgewingsvergunning".

Review We Build 4 You

Zeer goed geholpen bij het aanvragen van bouwtekeningen en in het verlengde daarvan het aanvragen van een bouwvergunning. Goed advies en goede service. Prettige samenwerking geweest. Een aanrader!

We Build 4 You Google Reviews

Er werd goed geluisterd naar wat wij wilden. Toen de gemeente hier niet mee akkoord ging werd er weer goed meegedacht. Aanpassingen werden tijdig verwerkt.

Google Reviews We Build 4 You

Na veel gezeur over het plaatsen van een dakkapel hebben we wb4u ingeschakeld! Casper was onze contactpersoon en heeft ons waanzinnig goed geholpen!!! De aanvraag voor het plaatsen van het dakkapel is dan ook eindelijk gelukt dankzij WB4U!! Bedankt!!!

We Build 4 You Reviews

We Build 4 You heeft mij uitstekend geholpen met het vergunning- en tekeningenproces t.b.v. het uitvoeren van een verbouwing. Ze reageren snel, adequaat en hebben mij volledig ontzorgd in dit hele proces (inclusief het contact met de gemeente). Ik zou een volgende keer zeker weer WB4U inschake

Google Reviews We Build 4 You

Super goed geholpen, vooral door Casper. Tekeningen waren snel geleverd en wij hebben de vergunningen binnen zonder opmerkingen of gedoe van de gemeente. Heel erg bedankt!

We Build 4 You Review

Bij het tekenen tot aan de aanvraag bij de gemeente. Met name het proces bij de gemeente is erg ingewikkeld en het is dan zeer prettig om goede begeleiding hierin te hebben. Ook het contact met Casper tijdens het hele proces was heel fijn. Hij was altijd goed bereikbaar en nam de tijd om zaken door te nemen. Veel dank!

Google Reviews We Build 4 You

Bij het tekenen tot aan de aanvraag bij de gemeente. Met name het proces bij de gemeente is erg ingewikkeld en het is dan zeer prettig om goede begeleiding hierin te hebben. Ook het contact met Casper tijdens het hele proces was heel fijn. Hij was altijd goed bereikbaar en nam de tijd om zaken door te nemen. Veel dank!

Reviews We Build 4 You

Ik wil het hele team van dit bedrijf dat werkt heel erg bedanken, want dankzij hen heb ik nu een vergunning en kan ik beginnen met de nodige werkzaamheden aan mijn huis. Ze waren zo begripvol en wisten precies wat ze deden. Ik had geen face-to-face ontmoeting met hen, dat hoefde ook niet eens, want ze deden alles online, gewoon door er een te sturen en een e-mail van mij. Echte professionals. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor (bouw)zaken voor uw woning bent u bij "We build 4 you" aan het juiste adres. Schrijf gewoon een e-mail naar hen met uw wensen en laat al het andere aan hen over. Het werk wordt goed gedaan!!!! Ik ben zeer tevreden, ik zal in de toekomst zeker weer met ze samenwerken!!!!

We Build 4 You Review

Professional aanpak, goed contact en duidelijk uitleg vanaf eerste moment. Nederlands is niet mijn moeder taal maar toch Dennis & Sven hebben alles gedaan om mij helpen. Met hun hulp kreeg ik er lastig om te regelen bouwvergunning. Toppers!

We Build 4 You Reviews

Het was echt top om samen te werken met Dennis en Daniel van WB4U. Zoveel sneller ging het proces dan dat we gewend waren met andere tekenaars. Er werd goed meegedacht, snel gehandeld en uiteindelijk ook een top tekening en werd de hele vergunningsaanvraag van ons overgenomen. Bij iedere volgende verbouwing schakelen we zeker weer de hulp in van WB4U.

Review We Build 4 You

Wij hadden reeds een ontwerp voor onze stolp die wij gaan renoveren. Voor de vergunning aanvraag met de juiste bijbehorende tekeningen hebben we Build4You gevraagd om ons te helpen. Echt hele fijne ervaring! Het team denkt goed mee , fijne communicatie en nemen de zorg voor de aanvraag van de vergunning uit handen. Echt super gedaan ! Mocht ik ooit weer een tekening nodig hebben, dan weet ik wel waar ik moet zijn! Dank Dennis en Casper !!

Google Reviews We Build 4 You

We Build 4 You heeft voor mij een aanbouw getekend. Zij hebben uitstekend werk verricht met het maken van de verschillende tekeningen (aanvraag en constructie). Prima begeleiding bij het regelen van de vergunning. Zeker aan te bevelen.

Waarom We Build 4 You voor het aanvragen van de omgevingsvergunning

eerlijk, open, en transparant.

We Build 4 You is een modern bedrijf dat wordt geleid door twee jonge gedreven eigenaren met op de achtergrond twee ervaren rotten die ieder al 35 jaar meelopen. Gezamenlijk zijn wij goed voor honderden, zo niet duizenden, bouwtekeningen en voorspoedig verlopen projecten. Onze positieve reviews geven aan dat klanten ons werk waarderen.

Samen met ons ervaren team van 8 tekenaars zijn wij in staat vakkundig en op een hoog tempo tekenwerk en berekenwerk te leveren.

Kiezen voor ons voor uw omgevingsvergunning

Het kiezen van de juiste partij voor het aanvragen van de omgevingsvergunning

Nu duidelijk is hoe het proces rondom de omgevingsvergunning voor u zal verlopen, is het nog een kwestie van het kiezen voor de juiste partij. Er zijn vele bedrijven die de werkzaamheden voor hun rekening kunnen en willen nemen. Uiteraard zoekt u naar die ene partij die net iets meer kan bieden. In de beschrijving van het proces rondom de bouwtekening voor een omgevingsvergunning beschreven wij al wat onze werkwijze is. Onze specialistische werkwijze alleen al is een valide reden om voor ons te kiezen.

We build 4 you is een ervaren partij die dankzij haar jarenlange ervaring weet waar gemeenten naar vragen en hoe de klus geklaard dient te worden. Een van onze bouwkundige experts maakt voor u een kloppende omgevingsvergunningaanvraag en, indien gewenst, tekenen wij deze in 3D zodat u vooraf een goed beeld krijgt van het eindresultaat.

Open en eerlijk

Er is echter meer. Wij zijn een bedrijf dat er écht voor gaat. Wij zien problemen niet als tegenslag, maar als een uitdaging! Dat heeft alles te maken met het feit dat u stuit op een groep mensen met passie voor de bouw. En dat dragen wij ook nadrukkelijk uit. Daarnaast zijn wij altijd open en eerlijk en werken wij als partners samen met u als klant. Samen komen wij veel verder dan alleen. Heeft u vragen over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij hebben altijd een bouwkundig expert voor u klaar staan om alles met u door te nemen.

Trots op uw opdracht

Ondanks het feit dat het indienen van de omgevingsvergunning volgens vaste protocollen uitgevoerd moet worden, proberen wij in al onze werkzaamheden vooruitstrevend te zijn. We streven ernaar continu te vernieuwen en ontwikkelen. Betere technieken maken het werk voor onze mensen prettiger en het resultaat voor u nog beter. Bovenal zijn wij trots op wat we doen en dit is terug te zien in de manier waarop we de werkzaamheden voor u aanpakken. Inspiratie is voor ons motivatie en goed doen doet goed volgen. U weet dus waar u moet zijn als u een bouwtekening aanbouw of uitbouw wilt laten maken. Wij van We Build 4 You zullen zorgen ervoor dat u trots zal zijn op het resultaat van uw aanbouw of uitbouw. Kortom voor uw omgevingsvergunning bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze ervaring met omgevingsvergunningen

Door onze ervaring met de omgevingsvergunning weten wij precies waar de omgevingsvergunning aan moet voldoen en wat wij door middel van deze tekening moeten laten zien. Ook moet er duidelijkheid zijn op het gebied van zaken als de gevel- en dakrand afwerking. De omgevingsvergunning is zowel voor uzelf als voor de aannemer en de gemeente noodzakelijk. De gemeente baseert hierop namelijk haar beslissing om al dan niet een vergunning te verlenen.

De bouwtekening is een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag en is daardoor erg belangrijk. Het is belangrijk dat deze bouwtekening uw wensen goed visualiseert. Het is dan ook belangrijk dat u dit door een expert laat maken. Kies daarom voor ons!

Behalve voor de omgevingsvergunning kunt u bij ons voor meer bouwkundige zaken terecht. Zo maken wij berekeningen voor u, kunnen wij u bouwkundig advies geven en kunnen wij eventuele bouwbegeleiding aanbieden. Ook voor een bouwkundig rapport klopt u bij ons aan. Met onze parate kennis en ervaring kunnen wij u altijd op de beste manier van dienst zijn.

Samen ontwerpen wij de aanbouw van uw dromen

Uiteraard maken wij voor u ook alle omgevingsvergunning tekeningen in de vorm van een ontwerptekening. Wij beelden met deze tekening uw ideeën uit en leggen dat vast in een  ontwerp. Deze ontwerptekening wordt voornamelijk gemaakt aan de start van een bouwproces, om op deze wijze inzicht te krijgen in het door u gewenste ontwerp. Omdat deze tekeningen voornamelijk met de hand worden gemaakt, spreken wij ook wel van een ontwerpschets. Er wordt geschetst met de wettelijke mogelijkheden in het achterhoofd, net als dat alleen getekend wordt zodra de constructie ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook worden de kosten vaak al meegenomen. Wij willen zo vooral een reëel beeld schetsen van iets dat daadwerkelijk binnen uw mogelijkheden ligt.

Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

Verder zijn wij specialist in het maken van bestektekeningen, dit zijn tekeningen die tot in detail uitgewerkt zijn en een vervolg zijn op de bouwaanvraagtekeningen. In een bestek of technische omschrijving worden alle materialen die gebruikt worden ingetekend. Het zijn uitgewerkte tekeningen waarin het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aansluit. Mocht u zoeken naar de geschikte partij voor 3D visualisatiesconstructietekeningensplitsingstekeningen of slooptekeningen, dan bent u bij ons ook meteen aan het enige juiste adres. Want ook die bouwtekening voor je huis nemen wij graag voor onze rekening.

Wij leveren ook alle benodigde berekeningen

Bij ons kunt u niet alleen terecht voor tekenwerk. Wij hebben namelijk een zeer compleet aanbod en dit houdt in dat u bij ons ook terecht kunt voor het berekenwerk zoals constructieberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor de daglicht- en ventilatieberekeningen. Wij werken ook de brandveiligheidseisen uit. Doordat wij dit allemaal aanbieden vindt u in ons een partij die u met het totale plaatje kan helpen. Nadat u met ons in zee gegaan bent weet u precies wat u kunt verwachten en kunt u een bouwvergunning aanvragen.

De Koffie staat voor u klaar!

Wij kennen de regels omtrent de omgevingsvergunning

We Build 4 You kan indien u een vergunningen quickscan wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor een vergunningen quickscan of vergunningstekening aan via het contact formulier.

  VACATURE DELEN